Browse by Artist Last Name:

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Chieko Abe
Mariko Anno
Brenda Wong Aoki
Tatsu Aoki

Mikko Arimoto-Henson

B

Takako Bassett
Nana Goto Bellerud
Elizabeth Reian Bennett
Kristofer Bergstrom
Sheila Berotti
Annie Bissett
Christopher Yohmei Blasdel 
Alan and Nadeshko Braddock (Mutsu Daiko)
Elizabeth Brown
Burlington Taiko

C

Linda Caplan
Yoshiko Tokuda Carlton
Chambers County Taiko
Cincinnati Dayton Taiko
Gregory Clark (Chambers County Taiko)
COBU (Taiko)
Ron Collins (Tampa Taiko)
Columbia Gagaku Instrumental Ensemble
Columbia Hōgaku Instrumental Ensemble
June Compton
Ikuyo Conant

D

Mitsuki Dazai-Church
Bruno Deschênes
Leslie Dolin
Elizabeth Dowd
Michel Dubeau
Matthew R. Dubroff
Motoko Dworkin

E

East Winds Ensemble
Yuko Eguchi
Olga Ehrlich
Kenny Endo

F

Martha H. Fabrique
Kanako Konari Ford
Kelly Natasha Foreman
Junko Fujiyama
Fushicho Daiko

G

Genki Spark
Masako Gibeault
Greg Giovanni
Great Lakes Taiko Center
Sumiyo Guerena

H

Tomie Hahn
Susan Y. Hashimoto
Hayabusa Taiko Ensemble
Arawana Hayashi
Shawn Renzo Head
Yoko Hiraoka

I

Masayo Ishigure-Tokue
Mami Itasaka-Keister
Sachiyo Ito
Yoshiko Iwashima (Triangle Taiko)
Mark Izu

J

Molly Adkins Jeon
Robert A. Jonas

K

Elliot Kallen
Kaminari Taiko
Toshiye Kawamura
Kazenodaichi Taiko
Jay Keister
Scott Kennedy
Ajna Kenning
Yoko Reikano Kimura
Keiko Kodachi
Tamie Kooyenga
Korabo Taiko
Ken Koshio
Yumi Kurosawa
Kyodo Taiko

L

Monty H. Levenson
Marco Lienhard
Katsuko Lord
Ingrid Luders

M

Aaron Mark (Spokane Taiko)
Michael Marshall
Yukiko Matsuyama
Sarah McClimon
Mary Ellen Miller
Mirai Daiko
Bonnie M. Mitchell
Chris Molina
Monmouth Taiko

Jubilith Moore
Eileen Morgan
Shizue Morita
Shirley Kazuyo Muramoto
Yoko Murao
Mutsu Daiko

N

NYTAK (New York Taiko Aiko Kai)

O

Reiko Obata
Tom O'Connor
Michiko Ogura
Etsuko Ogura-Freeman
Mary Mariko Ohno
Okinawan Taiko Drummers of Wisconsin
Timothy P. Olson
Margaret Ozaki-Graves

P

Stuart Paton (Burlington Taiko)
Pittsburgh Taiko

Anne Prescott

Q

R

Cathleen Read
Martin Regan
Ryukyukoku Matsuri Daiko Texas

S

Ralph Samuelson
San Diego Taiko
Louise E. Sasaki
Matsutoyo Sato
James Nyoraku Schlefer
Lucas Schneider (Okinawan Taiko Drummers of Wisconsin)
Kimiko Schmidt
Ronnie Nyogetsu Reishin Seldin
Shima Time
John Singer
Brian and Mayumi Sole (Great Lakes Taiko Center)
Spokane Taiko
Allen Steir
Linda Stephen
Tomoko Sugawara
Nora Nohraku Suggs
David Surtasky 
Glenn Swann
Edwin Symmes  

T

TAIKOPROJECT
Taikoza
Tampa Taiko
Kimika Soko Takechi
Tomomi Thorbjornsen
Triangle Taiko

U

Kojiro Umezaki

V

Esther E. Vandecar
Kaye Vosburgh

W

Yukiko Washio
Kaoru Watanabe
Jeff Wichmann
Todd Wilson (Monmouth Taiko)
Brian Mitsuhiro Wong

X

Y

Marjorie Yap
Kayo Yasuhara
Ikuko Yoshida
John Yost
Karen Young (Genki Spark)
Karl Young
Janet Youngblood

Z